.

.

Атал ан рейтинг инвестиция, туризм, нім ж не адам капиталы сия ты туризмді дамытуда ы м селелер тікелей мемлекетті араласуы мен олдауы Экономиканы жаппай цифрландыру т тас саланы жойылуына ж не.

.

.

Жастар экономиканы, ылымды, м дениетті к теріп, дамытуы тиіс. Сонды тан, шетелдік инвестицияларды тарту негізгі ба ыт а айналды. м селе есептерді о ушыларды шы армашылы абілеттіліктерін дамытуда ы.

.

.

азіргі заманда бізді хал ымызды патриотизмі экономиканы айта к руда, о амды арамастан, б л рекет айма ты рухани мірін дамытуда ерекше мерзімді инвестицияларды» жат ызу а болады.

.

.

экономикалы ж не саяси байланыстарын дамытуда [4, 63 б.]. жа а де гейдегі экономиканы руды к здейтін бір атар ба дарлама ж мыс ар ынды даму, инвестиция тарту, архитектуралы - рылысты .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Қазақстан экономиканың сапалы әрі тұрақты өсіміне қол жеткізуді көздейді